Skip to main content
Aktualności

Artykuł ekspertki Urtiki: Wielka rewolucja coraz bliżej – czyli KSeF w pigułce „łatwo przyswajalnej”

22 styczeń 2024

Wielka rewolucja coraz bliżej – czyli KSeF w pigułce „łatwo przyswajalnej”

Mimo, iż 19.01.2024 Ministerstwo Finansów ogłosiło przesunięcie obowiązkowego korzystania z KSeF, a nowy termin wdrożenia nie został jeszcze ustalony, to nie warto wstrzymywać przygotowań.

Zmiany są konieczne a KSeF – jak powiedział minister finansów: „jest potrzebny polskiej gospodarce” i nie ulega wątpliwości, że system zostanie wprowadzony. Odroczenie terminu daje przedsiębiorcom czas, aby lepiej się przygotować i wybrać najlepsze rozwiązanie. To temat wielowątkowy, który wymaga dobrego przygotowania oraz dokładnej analizy biznesowych potrzeb. Dlatego warto zrobić to już teraz…

Niezależnie od powyższego, zapraszamy do zapoznania się z artykułem naszej ekspertki, który pochodzi z 59. numeru czasopisma „Farmakoekonomika Szpitalna” opublikowanego w grudniu 2023 r. Wielka rewolucja coraz bliżej – czyli KSeF w pigułce „łatwo przyswajalnejgdzie najważniejsze założenia projektu omówione zostały w czytelnym i zrozumiałym dla każdego formacie.

Jak przeczytamy na stronach Ministerstwa Finansów, KSeF to platforma do wystawiania i otrzymywania faktur drogą elektroniczną – brzmi zachęcająco i wydaje się nawet proste… ale czy takie będzie? Bez wątpienia to kolejny nieuchronny etap cyfryzacji administracji publicznej. Paradoksalnie w tym przypadku pandemia COVID-19 zadziałała in plus. Szacuje się, że dzięki niej prace nad projektem przyśpieszyły nawet o 5 lat i niebawem ujednolicony system rozliczeń pomiędzy przedsiębiorcami w Polsce stanie się faktem. Pozostając w przekonaniu, że strach ma tylko wielkie oczy i wszystko, co nieznane z reguły tylko na początku budzi niepokój, wybrałam 10 najważniejszych zagadnień, aby przybliżyć Państwu temat i zachęcić do jego dalszej eksploracji.

KSeF – jak to się zaczęło i co to takiego ?

Z początkiem roku 2022 Ministerstwo Finansów udostępniło użytkowni­kom Krajowy System e–Faktur (KSeF) jako powszechnie dostępną platformę wymiany faktur VAT w obrocie go­spodarczym. Nie byliśmy oczywiście pierwszymi w tej materii. Pionierami w obszarze e-faktur były zdecydowanie kraje Ameryki Południowej, a w Europie wśród liderów wyróżnić należy: Białoruś (2016 r.), Turcję (2019 r.), Albanię, Islan­dię i Wielką Brytanię (2020 r.). Polska jako drugi kraj UE (Włochy w 2019 r.) na mocy decyzji derogacyjnej już w 2024 r. obligatoryjnie wprowadzi proces e-fak­turowania w odniesieniu do wszystkich transakcji dokonywanych przez podatni­ków, wymagających wystawienia faktury. Co ważne, obowiązek ten będzie doty­czył podatników mających siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski.

Tak więc KSeF w 3 najważniejszych aspektach to:

 • kolejny etap transformacji cyfrowej;
 • centralna, aktualizowana na bieżąco baza zawierająca ustrukturyzowane faktury ze wszystkimi ich elementa­mi i informacjami;
 • system teleinformatyczny do wy­stawiania, otrzymywania, udostęp­nienia i przechowywania e-faktury.

Ze wstępnych szacunków Minister­stwa Finansów wynika, że obligatoryjny system KSeF będzie obsługiwał ponad 2,5 mld e-faktur rocznie.

KSeF – po co to całe zamieszanie?

Faktura Vat to zgodnie z definicją ofi­cjalny dokument księgowy stanowiący potwierdzenie dokonania transakcji mię­dzy dwoma podmiotami gospodarczymi. Te w standardowej wersji papierowej – ale również elektronicznej, od 1 lipca 2024 r. zostaną zastąpione przez faktury ustrukturyzowane – dostępne w syste­mie KSeF. Po co? Z perspektywy usta­wodawcy: aby uszczelnić system i ułatwić czynności kontrolne. Z perspektywy przedsiębiorcy: aby pobierać, wystawiać, udostępniać, przechowywać i odbierać faktury ustrukturyzowane z centralnego rejestru tych dokumentów i miejsca ich archiwizacji.

Wystawiane przez KSeF faktury, choć będą przyjmować postać pliku elek­tronicznego jako forma ustrukturyzowa­na – zgodnie z określoną w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych strukturą logiczną będą zapisane w formacie: xml.

Od kiedy KSeF – czyli harmonogram projektu

Mimo że pierwsze etapy systemu zostały zainicjowane przez Ministerstwo Finan­sów już w 2021 r., to proces wdrażania faktur ustrukturyzowanych w KSeF decyzją ustawodawcy dość mocno roz­ciągnięto w czasie. I tak:

 • X – XII 2021 r. uruchomiono pro­gram pilotażowy, udostępniając po­datnikom środowisko testowe KSeF;
 • od 1 I 2022 r. dobrowolnie każdy z przedsiębiorców ma możliwość wy­stawiania i przesyłania faktur syste­mowo, jednocześnie wciąż dopuszcza się rozliczenia oparte na standardo­wych fakturach papierowych;
 • od 1 VII 2024 KSeF będzie obowiąz­kowy dla wszystkich czynnych po­datników VAT**;
 • od 1 I 2025 r. rozliczenia w ramach KSeF obejmą również przedsiębior­ców przedmiotowo lub podmioto­wo zwolnionych z VAT.
 • Kogo dotyczy obowiązek wystawiania e-faktury w KSeF?

Korzystanie z KSeF będzie obowiąz­kowe dla czynnych podatników VAT od 1 lipca 2024 r., a dla podatników zwolnionych – wystawiających faktury VAT – od 1 stycznia 2025 r.

Ponadto obowiązek dotyczyć będzie podatników mających w Polsce siedzibę albo stałe miejsce prowadzenia działal­ności, uczestniczące w danej transakcji. Pozostałe podmioty zagraniczne będą nadal mogły korzystać z systemu do­browolnie.

Fakturowanie ustrukturyzowane bę­dzie obligatoryjne tylko w przypadku czynności wymagających udokumen­towania fakturą wystawioną zgodnie z polską Ustawą o VAT. Wartym zapa­miętania jest również fakt, że z zakresu fakturowania ustrukturyzowanego zo­stanie całkowicie wyłączona sprzedaż konsumencka. A zatem e-faktury nie będą mogły być wystawiane nawet na zasadzie dobrowolności.

Czy KSeF obejmie wszystkie faktury?

Nie, systemowi KSeF nie będą podlegały:

 • jak już wyżej wspomniałam, faktury wystawiane na rzecz konsumentów (B2C);
 • faktury dotyczące przejazdu płatną autostradą oraz przewozu osób na podstawie biletu jednorazowego;
 • faktury pro forma gdyż nie są fakturą w rozumieniu ustawy VAT.

Od 1 lipca 2024 r. nie będzie rów­nież możliwości wystawienia noty kory­gującej (uchylono art. 106k u. o podat­ku od towarów i usług) oraz duplikatu faktury (wystawionej i dostarczonej przez system KSeF). Pozostanie moż­liwość wystawienia duplikatu faktury pod warunkiem, że pierwotna faktura została udostępniona nabywcy poza systemem KSeF.

Faktura ustrukturyzowana – nowa era fakturowania

Pamiętajmy! Faktura ustrukturyzowana nie jest tożsama z fakturami w formacie PDF. A czym zatem ona jest? To nowy rodzaj faktury posiadający własną defi­nicję w ustawie o VAT (art. 2 pkt 32a). Z perspektywy technicznej jest ona plikiem tekstowym XML, zgodnym ze strukturą logiczną (schemą) XSD, opublikowanym przez Ministerstwo Finansów. Podkreślić również należy, że faktura ta może być wystawiona przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) wraz z przydzielonym numerem identyfikującym fakturę w tym systemie. Każdy podatnik przez indywidualne konto w KSeF może wystawić fakturę ustrukturyzowaną z wykorzystaniem wzoru zamieszczonego na elektronicz­nej platformie usług administracji pu­blicznej: ksef.mf.gov.pl.

 • Ustrukturyzowana faktura elektro­niczna zawiera te same dane, które są wymagane przepisami ustawy o VAT oraz dane dodatkowe:
 • informację o odbiorcy płatności;
 • wskazanie umowy zamówienia pu­blicznego.

Ponadto w ustrukturyzowanej e-fak­turze mogą być zamieszczone także inne dane, jeżeli są niezbędne ze względu na specyfikę zamówień publicznych.

Obecnie faktury ustrukturyzowane są jedną z dopuszczanych form doku­mentowania sprzedaży obok od dawna występujących w obrocie gospodar­czym faktur papierowych i elektro­nicznych.

KSeF

Proces fakturowania w KSeF

BRAK OBOWIĄZKU AKCEPTACJI NABYWCY

Przed wystawieniem faktury ustruk­turyzowanej podatnik nie będzie zo­bowiązany do złożenia zawiadomień do organów podatkowych czy też do uzyskania akceptacji odbiorcy faktury.

PRZYGOTOWANIE U-FAKTUR W SYSTEMACH FINANSOWYCH

Faktury ustrukturyzowane są co do zasady przygotowywane przez podat­ników w ich systemach finansowo-księ­gowych (wg wzoru przekazanego przez Ministerstwo Finansów), a następnie przesyłane do Krajowego Systemu e-Faktur za pomocą API (czyli inter­fejsu umożliwiającego łączenie i wy­mianę danych pomiędzy systemami informatycznymi).

PRZESYŁANIE FAKTUR DO KRAJOWEGO SYSTEMU E-FAKTUR

Po przesłaniu faktury do systemu zo­stanie jej przydzielony numer identyfi­kujący w systemie z oznaczeniem daty jej wystawienia.

W dniu wysłania faktury do KSeF uznaje się fakturę za wystawioną, a w dniu nadania numeru identyfiku­jącego przez KSeF faktura ustruktury­zowana będzie uważana za otrzymaną.

DOSTĘP DO FAKTUR USTRUKTURYZOWANYCH

Po uwierzytelnieniu się w systemie podatnik będzie posiadał dostęp do wystawionych i otrzymanych faktur ustrukturyzowanych.

Konsekwencje – co, kiedy nie zastosujemy się do wymogów KSeF

Aktualnie niekorzystanie z KSeF nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami. Wszystko jednak ulegnie zmianie, kiedy faktury ustrukturyzowane staną się obowiązkowe. Kary finansowe dotkną podatników, któ­rzy nie wystawią dla kontrahentów faktur w ramach KSeF – nawet jeśli udokumen­tują sprzedaż w inny sposób (np. przesy­łając faktury elektroniczne).

Kary będą obowiązywać od 1 stycz­nia 2025 r. i wg najnowszego projektu mogą wynieść:

 • do 100% kwoty podatku VAT wy­kazanego na dokumencie wysta­wionym poza KSeF, wystawionym w okresie awarii niezgodnie z udo­stępnionym wzorem lub nieprzesła­nym do KSeF w 7-dniowym terminie po ustąpieniu awarii;
 • do 18,7% należności wykazanej na fakturze, jeśli nie jest na niej okre­ślona kwota podatku.

Zapłata kary powinna nastąpić w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji naczelnika urzędu skarbowego.

Ryzyka i problemy, o których słyszy się najczęściej

KSeF to bez wątpienia spora rewolucja, szczególnie kiedy mamy na myśli działy księgowości. I mimo że ustandaryzowa­nie dokumentów fakturowych ułatwi ich funkcjonowanie, wiele kwestii wciąż wydaje się wątpliwych. Spośród tych, o których słyszy się najczęściej, zdecy­dowanie wskazać należy:

 • ryzyko niezgodności e-faktury ze strukturą logiczną – 29 VI 2023 r. Ministerstwo Finansów opubliko­wało w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektro­nicznych ostateczną wersję wzoru struktury logicznej FA(2) (nr wzoru 2023/06/29/12648). Jeżeli zatem zda­rzy się, że faktura będzie niezgodna ze strukturą logiczną systemu, KSeF odrzuci ją po stwierdzeniu jakiego­kolwiek błędu, bez informacji, gdzie ten błąd się pojawił;
 • załączniki do faktur poza KSeF – dotychczasowe załączniki jak np. spe­cyfikacje, protokoły, dokumentacje potwierdzające wykonanie usługi nie będą mogły być wysyłane do KSeF;
 • kod QR jako sposób weryfikacji e-faktury – podatnicy będą zobowią­zani do oznaczenia faktury ustruk­turyzowanej kodem weryfikacyjnym QR w dwóch przypadkach, tj.: udo­stępnienia tej faktury w sposób inny niż przy użyciu KSeF oraz użycia jej poza KSeF;
 • awarie KSeF, niedostępność KSeF czy też tzw. tryb offline;
 • przelewy bankowe, w których trzeba będzie wskazywać nr KSeF lub tzw. identyfikatory zbiorcze.

Na koniec nie zapominajmy, że to przed­siębiorca ponosi odpowiedzialność za poprawność wystawionych faktur ustrukturyzowanych i ich zgodność ze wskazanym standardem. A błędy w tym zakresie mogą oznaczać ryzyko nało­żenia kary, o czym szerzej była mowa w pkt. 8.

Korzyści – czy KSeF i faktury ustrukturyzowane niosą ze sobą korzyści ?

Pomimo licznych wyzwań, w przystąpie­niu do KSeF upatruje się wielu korzy­ści i możliwości. I mimo że większości

z nich nie odczujemy już w pierwszym dniu obligatoryjnego obowiązywania, to z czasem z pewnością zauważymy:

 • zwiększenie efektywności pracy działów księgowych i finansowych;
 • brak konieczności przechowywania i archiwizowania faktur (będą prze­chowywane w KSeF przez 10 lat);
 • skrócony czas oczekiwania na zwrot podatku VAT (z 60 do 40 dni);
 • zwiększoną automatyzację procesów księgowania, fakturowania i rozlicza­nia płatności;
 • skrócenie czasu obiegu informa­cji i dokumentów oraz związane z tym postępowania (podatnik vs kontrahent) – większa pewność w obrocie z kontrahentami oraz poprawienie terminowości płat­ności za faktury;
 • brak konieczności wystawienia du­plikatów faktur przez przedsiębior­ców – będą stale dostępne zarówno dla wystawcy, jak i odbiorcy;
 • ograniczenie ryzyka oszustw w za­kresie faktur (KSeF uniemożliwia podrabianie faktur).

Podsumowanie

Krajowy System e-Faktur i obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych będzie sporym wyzwaniem dla polskich przedsiębiorców. Szkoda, że wciąż wśród uprawionych – w tym również podmio­tów działających w obszarze związanym z ochroną zdrowia – nie zauważa się dużego zainteresowania testowaniem tego narzędzia.

A pewnym jest, że integracji z KSeF nie będzie można zrealizować w krótkim czasie. To WIELKI projekt, który w or­ganizacjach będzie wymagał odpowied­nio wcześniej zaplanowanych działań. Zaangażowanie wyspecjalizowanych zespołów wydaje się jedyną skuteczną drogą do jego efektywnego wdrożenia, ale przede wszystkim do przejścia przez tę trudną, lecz konieczną ewolucyjną ścieżkę. Bez wątpienia więc – wdroże­nia KSeF nie zostawiajmy na ostatnią chwilę – czasu jest mniej, niż nam się wydaje.

* Artykuł pochodzi z 59. numeru czasopisma "Farmakoekonomika Szpitalna" opublikowanego i przedstawia stan aktualny na 19.07.2023 r. 
* *  19.01.2024 r. Ministerstwo Finansów ogłosiło przesunięcie obowiązkowego korzystania z KSeF. Nowy termin wdrożenia nie został jeszcze ustalony. Korzystanie z KSeF nie będzie - jak wcześniej zakładano - od 1 lipca 2024 obligatoryjne.

Anna Jezierska-Dryło

Zastępca Kierownika ds. Programów Finansowych i Zarządzania Należnościami 
Dział Zarządzania Należnościami i Programów Finansowych w Urtica Sp. z o.o.


 Piśmiennictwo

 1. 1. Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmia­nie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2023, poz. 1598). https://isap.sejm. gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=W­DU20230001598 (dostęp 6.11.2023 r.)

  2. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elek­tronicznym fakturowaniu w zamówie­niach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2020, poz. 1666) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/ DocDetails.xsp?id=WDU20180002191 (dostęp 6.11.2023 r.)

  3. https://www.podatki.gov.pl/ (dostęp 6.11.2023 r.)

  4. https://www.parp.gov.pl/ (dostęp 6.11.2023 r.)

  5. https://legalis.pl/ (dostęp 6.11.2023 r.)


Powyższy artykuł został opublikowany na łamach kwartalnika „Farmakoekonomiki Szpitalnej", którego jesteśmy wydawcą. Czasopismo jest skierowane do pracowników farmacji szpitalnej.

Przypominamy, że można go otrzymać w formie bezpłatnej prenumeraty.

DOŁĄCZ DO GRONA PRENUMERATORÓW!Newsletter

Zapisz się do Newslettera, żeby dostawać informacje o nowościach w naszej ofercie.