Skip to main content

Polityka Prywatności i plików cookies

Polityka Prywatności

W  celu  realizacji  obowiązków  nałożonych  na  administratorów  danych  osobowych  w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”) – Urtica Sp. z o.o. informuje, że: W  przypadku  przetwarzania  Państwa  danych  osobowych,  Administratorem  Państwa  danych osobowych jest Urtica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy  ul.  Krzemienieckiej  120,  zarejestrowana  w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,  VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000113253, NIP 894-255-67-99, o kapitale  zakładowym:  1.000.000,00 zł. („Spółka”). Mogą  Państwo  skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres: sekretariat@urtica.pl

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać (w tym także poprzez nagrywanie rozmów telefonicznych) w jednym lub więcej spośród następujących celów:

1. w celu  kontaktu -odpowiedzi  na  Państwa  pytania  lub  wątpliwości  ujęte  w formularzu kontaktowym oraz przetwarzania danych, w zakresie wyrażonej zgody, w tym danych innych niż wymagane przepisem prawa w toku rekrutacji (podstawa prawna przetwarzania –art. 6 ust. 1 lit. A RODO);

2. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce, np. realizacja dostaw leków, wystawienie  faktury  lub  rachunku,  rozliczenia  i  prowadzenie  dokumentacji księgowo-podatkowej, przechowywanie dokumentacji dot. leków, przetwarzanie w zw. z rekrutacją i zatrudnieniem,  w  szczególności  w  zakresie  danych  takich  jak:  imię,  nazwisko, dane kontaktowe (podstawa prawna przetwarzania -art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

3. w celu wykonywania umowy, której stroną jest przedsiębiorca indywidualny albo inna osoba, lub w celu podjęcia na żądanie tego przedsiębiorcy/osoby działań przed i po zawarciu umowy (podstawa prawna przetwarzania -art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

4. w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, tj. dochodzenia i obrony przed roszczeniami, w tym sprzedaży wierzytelności, zapewnienie bezpieczeństwa osób, obszarów, obiektów Spółki, marketingu produktów i usług Spółki (podstawa prawna przetwarzania -art. 6 ust. 1 lit. f wz w. zpkt. 47 z d. ostatnie preambuły RODO);

5. w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, tj. weryfikacji Państwa wiarygodności- polegającej na realizacji niezbędnych działań w postaci oceny ryzyk przed zawarciem umowy, po jej zawarciu,  w trakcie wykonywania umowy. Jeśli nie przekazaliście nam Państwo swoich danych osobowych bezpośrednio, to dane te zostały zgromadzone z wykorzystaniem źródeł ogólnodostępnych i publicznych, tj. stron internetowych, rejestrów publicznych. Realizując przedmiotowy cel możemy dodatkowo pozyskiwać Państwa dane z rejestrów informacji gospodarczej, wywiadowni gospodarczych oraz innych powszechnie dostępnych źródeł informacyjnych. Dane osobowe, o których mowa w zdaniu poprzednim będą dotyczyły regulowania przez Państwa zobowiązań oraz prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f RODO - realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora), przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, nazwę podmiotu gospodarczego, NIP, REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr faxu, adres siedziby podmiotu gospodarczego, adres korespondencyjny.

Odbiorcą Państwa danych osobowych jest Spółka oraz podmioty należące do grupy kapitałowej Pelion oraz podmioty współpracujące ze Spółką, w szczególności dostawcy usług księgowych oraz IT.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia wypełniania obowiązku prawnego (m.in. rozwiązania lub wygaśnięcia umowy i przedawnienia wszelkich z niej roszczeń oraz zakończenia obowiązku archiwizacyjnego), a w każdym przypadku na wypadek wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia -co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres: sekretariat@urtica.pl  lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.

W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody, które nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, , nr tel.: +48 71 344 56 59.

Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Spółka informuje ponadto, że w przypadku, gdy uzyskała Państwa dane osobowe od Państwa pracodawcy (lub podmiotu, z którym współpracują Państwo na podstawie umowy cywilnoprawnej) - celem kontaktu w związku z wykonywaniem umowy z tym podmiotem albo współpracą przed zawarciem umowy - przetwarza Państwa dane w następującym zakresie: imię i nazwisko, miejsce pracy, stanowisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej e-mail. Źródłem pochodzenia danych jest w tym wypadku Państwa pracodawca (lub podmiot, z którym współpracują Państwo na podstawie umowy cywilnoprawnej).


Polityka plików cookies

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka plików cookies (dalej: Polityka Plików Cookies)  ma zastosowanie do strony internetowej www.urtica.pl  (dalej: Strona Internetowa) administrowanej przez

Urtica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000113253, NIP 894-255-67-9 (dalej: Administrator Strony Internetowej).

Poprzez korzystanie ze Strony Internetowej wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies zgodnie z niniejszą Polityką Plików Cookies. W przypadku, gdy nie wyrażają Państwo zgody na korzystanie przez Stronę Internetową z plików cookies w sposób przedstawiony w  Polityce Plików Cookies, Administrator Strony Internetowej zaleca zmianę ustawień Państwa przeglądarki internetowej lub zrezygnowanie z dalszego korzystania ze Strony Internetowej.

 

 2. Co to są pliki cookies?

 Plikami cookies (tzw. „ciasteczkami”) nazywane są pliki lub części informacji, które w trakcie odwiedzania Strony Internetowej mogą być przechowywane na Państwa komputerze (lub innym odblokowanym urządzeniu, takim jak tablet lub telefon). Pliki cookies zwykle zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas trwania pliku cookie oraz wartość, którą jest zazwyczaj losowo wygenerowany indywidualny numer.

 

3. Do czego służą pliki cookies?

Pliki cookies są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej. Administrator Strony Internetowej wykorzystuje je w celu dostosowania treści oferowanego serwisu dla Państwa potrzeb, np. dostosowując treści do regionu, z którego odwiedzają Państwo Stronę Internetową. Ponadto pliki cookies wykorzystywane są w celach statystycznych, a także umożliwiają monitorowanie aktywności odwiedzin użytkowników Strony Internetowej. Są one także niezbędne do monitorowania prawidłowego działania wszystkich funkcjonalności Strony Internetowej w celu ich ciągłego ulepszania. Pliki cookies służą również Państwu, ponieważ mogą usprawnić korzystanie ze Strony Internetowej, np. do utrzymania sesji, dzięki czemu nie muszą Państwo ponownie wpisywać  danych wprowadzonych wcześniej do formularzy na Stronie Internetowej. Pliki cookies są ponadto pomocne w śledzeniu Państwa preferencji i wyświetlaniu dopasowanych materiałów reklamowych, jeżeli Strona Internetowa z takich materiałów korzysta.

Administrator Strony Internetowej nie ma możliwości personalnie zidentyfikować Państwa na podstawie informacji przechowywanych w plikach cookies.

 

4. Jakiego rodzaju plików cookies Administrator Strony Internetowej wykorzystuje?

Administrator Strony Internetowej może korzystać z dwóch rodzajów plików cookies – sesyjnych i stałych. Pliki sesyjne są tymczasowymi plikami cookies, które pozostają na Państwa komputerze lub innym urządzeniu do momentu zamknięcia Strony Internetowej. Pliki stałe pozostają na Państwa urządzeniu do upływu czasu trwania pliku cookie, lecz nie później, niż do momentu, kiedy Państwo ręcznie je usuną. Administrator wykorzystuje pliki cookies do celów marketingowych i kampanii reklamowych.

 

5. Czy  Administrator Strony Internetowej używa plików cookies podmiotów trzecich?

Administrator Strony Internetowej może korzystać z usług dostawców, którzy także mogą zapisywać pliki cookies na Państwa komputerze lub innym urządzeniu w imieniu Administratora Strony Internetowej. Tego typu pliki cookie pozwalają na dostarczanie usług przez dostawców (np. Google). Więcej informacji na temat  plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich znajdą Państwo na stronach internetowych tych podmiotów.

 

6. W jaki sposób zmienić ustawienia plików cookies lub je usunąć?

 Ustawienia większości przeglądarek internetowych zawierają domyślną zgodę na korzystanie z plików cookies. Mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby pliki cookies były blokowane albo aby przeglądarka informowała Państwa o wysyłaniu plików cookies na Państwa urządzenie. Więcej dostępnych ustawień związanych z zarządzeniem plikami cookies znajdą Państwo w instrukcji obsługi lub w dziale pomocy Państwa przeglądarki internetowej.

 

W przypadku zablokowania używania plików cookies przez Stronę Internetową, może to wpłynąć na sposób prezentowania Państwu treści Strony Internetowej. Część serwisu może być dla Państwa niedostępna bądź mogą Państwo otrzymać treści niespersonalizowane według Państwa preferencji lub regionu.

 W przypadku korzystania z różnych urządzeń do przeglądania Strony Internetowej Administrator Strony Internetowej zaleca Państwu sprawdzenie, czy każda z przeglądarek internetowych na Państwa urządzeniach jest odpowiednio dopasowana do Państwa preferencji.

 

7. Jak używamy plików cookie?

 

8. Rodzaje plików cookie, których używamy:

 
 

9. Zarządzanie preferencjami dotyczącymi plików cookie:

Ustawienia plików cookie

Możesz w dowolnym momencie zmienić swoje preferencje dotyczące plików cookie, klikając powyższy przycisk. Pozwoli Ci to powrócić do banera zgody na pliki cookie i zmienić preferencje lub wycofać zgodę natychmiast. Ponadto różne przeglądarki internetowe oferują różne metody blokowania i usuwania plików cookie używanych przez strony internetowe. Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby zablokować/usunąć pliki cookie. Poniżej znajdują się linki do dokumentów pomocy, które opisują, jak zarządzać i usuwać pliki cookie z najpopularniejszych przeglądarek internetowych:

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

Jeśli korzystasz z innej przeglądarki internetowej, odwiedź oficjalne dokumenty pomocy dotyczącej Twojej przeglądarki.

Więcej informacji o zakresie i zasadach zbierania danych przez Google można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners