Skip to main content

Polityka Prywatności i plików cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI Urtica Sp. z o.o.

wraz z Polityką Cookies strony www.urtica.pl

oraz informacją o korzystaniu przez Administratora z narzędzi analitycznych

 

W celu realizacji obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”) – informujemy Państwa, że:

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych, ich Administratorem jest Urtica Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000113253, NIP 894-255-67-99, o kapitale zakładowym: 1.000.000,00 PLN (dalej jako: „Administrator”). Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem również poprzez wiadomość e-mail na adres: sekretariat@urtica.pl.

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać (w tym także poprzez nagrywanie rozmów telefonicznych)  w jednym lub więcej spośród następujących celów:

 1. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - np. wystawienia faktury lub rachunku, rozliczenia i prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, realizacji dostaw leków, przechowywania dokumentacji dot. leków, przechowywania dokumentacji dotyczącej realizowanych przez Administratora usług (w szczególności marketingowych), a w tym na cele sprawozdawcze i księgowe, przetwarzania w zw. z rekrutacją i zatrudnieniem, w szczególności w zakresie danych takich jak: imię, nazwisko, dane kontaktowe (podstawa prawna przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 

 1. w celu wykonywania umowy, której są Państwo stroną (jako osoba fizyczna) lub w celu podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy – w szczególności umowy opiewającej na usługi marketingowe,  analityczne, konsultingowe, a także dotyczące dochodzenie roszczeń i monitoringu należności (podstawa prawna przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 

 1. w celu kontaktu z Państwem w związku z wykonywaniem umowy, zawartej przez Administratora z Państwa pracodawcą, zleceniodawcą lub osobą prawną, której są Państwo reprezentantem – podstawę prawną przetwarzania stanowi wówczas prawnie uzasadniony interes Administratora, przejawiający się w konieczności zapewnienia prawidłowego wykonywania umowy z jej kontrahentem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

 1. w celu odpowiedzi na Państwa zapytania, w tym skierowane poprzez formularz kontaktowy – podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony cel Administratora, przejawiający się w informowaniu Państwa, na Państwa życzenie, o działalności Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

 1. w celach związanych z dochodzeniem i obroną przed roszczeniami, w tym sprzedażą wierzytelności, zapewnieniem bezpieczeństwa osób, obszarów, obiektów Spółki, marketingu produktów i usług Spółki lub w celach związanych z dochodzeniem i obroną przed roszczeniami, monitorowaniem należności oraz marketingiem  produktów i usług podmiotów  zlecających Spółce te usługi (podstawę prawną przetwarzania stanowi wówczas uzasadniony interes Administratora -art. 6 ust. 1 lit. f w zw. z pkt. 47 zd. ostatnie preambuły RODO). Jeśli nie przekazaliście nam Państwo swoich danych osobowych bezpośrednio, to dane te zostały zgromadzone z wykorzystaniem źródeł ogólnodostępnych i publicznych, tj. stron internetowych, rejestrów publicznych. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, nazwę podmiotu gospodarczego, NIP, REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr faxu, adres siedziby podmiotu gospodarczego, adres korespondencyjny;

 

 1. w celach związanych z weryfikacją Państwa wiarygodności, zdolności płatniczych i sytuacji finansowej - polegającą na realizacji niezbędnych działań w postaci oceny ryzyk przed zawarciem umowy, po jej zawarciu i w trakcie wykonywania umowy . Jeśli nie przekazaliście nam Państwo swoich danych osobowych bezpośrednio, to dane te zostały zgromadzone z wykorzystaniem źródeł ogólnodostępnych i publicznych, tj. stron internetowych, rejestrów publicznych. Realizując przedmiotowy cel możemy dodatkowo pozyskiwać Państwa dane z rejestrów informacji gospodarczej, wywiadowni gospodarczych oraz innych powszechnie dostępnych źródeł informacyjnych. Dane osobowe, o których mowa w zdaniu poprzednim będą dotyczyły regulowania przez Państwa zobowiązań oraz prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f RODO - realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora), przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, nazwę podmiotu gospodarczego, NIP, REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr faxu, adres siedziby podmiotu gospodarczego, adres korespondencyjny;

 

 1. w celu dopisania Państwa do listy wysyłkowej newslettera Administratora – podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony cel Administratora, przejawiający się w dostarczaniu Państwu, na Państwa życzenie, informacji o Administratorze , podmiotach z nim powiązanych oraz podmiotach zlecających takie usługi – a w konsekwencji promocja ich działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

 1. w celu realizacji przez Administratora jego prawnie uzasadnionych interesów, innych niż wskazane w punktach 3-7  powyżej, to jest zwłaszcza informowania w inny sposób o świadczonych usługach oraz ich promowania (podstawa prawna przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. f w zw. z pkt. 47 zd. ostatnie preambuły RODO);

 

 1. niezależnie od powyższego, jeżeli na potrzeby przetwarzania Państwa danych w jednym z celów wymienionych w punkcie 2, 3, 4, 5, 6 lub 7 powyżej lub przetwarzania danych innych niż wymagane przepisem prawa w toku rekrutacji wyrazili Państwo Administratorowi dobrowolną zgodę – podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku pozyskiwania Państwa danych na cele:

 1. realizacji obowiązku ustawowego (np. księgowego) – podanie danych jest wymogiem ustawowym;

 

 1. wykonywania umowy (np. o współpracy w zakresie dystrybucji lub dostawy produktów, w zakresie usług analitycznych, konsultingowych i marketingowych) – podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonania tej umowy, np. wystawiania faktur oraz regulowania płatności;

 

 1. wykonywania umowy z Państwa pracodawcą, zleceniodawcą lub osobą prawną, której są Państwo reprezentantem – podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zapewnienia Administratorowi właściwego kontaktu z jego kontrahentem, w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zawartej z nim umowy;

 

 1. odpowiedzi na Państwa zapytania – podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielania Państwu tej odpowiedzi.

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być:

 1. Administrator, a także jego reprezentanci, pracownicy, współpracownicy i doradcy oraz podmioty należące do grupy kapitałowej Pelion;
 2. podmioty zlecające Administratorowi usługi, w tym analityczne, konsultingowe, marketingowe  a także dotyczące dochodzenia roszczeń i monitoringu należności
 3. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi (m.in. księgowe, IT);
 4. podmioty wspomagające Administratora w zakresie usług promocyjnych, marketingowych oraz analitycznych.

Powierzenie Państwa danych osobowych innym podmiotom następuje zgodnie z przepisami prawa oraz z zachowaniem należytej staranności, przy zastosowaniu właściwych środków technicznych i organizacyjnych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu:

 1. zakończenia wypełniania obowiązku prawnego – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

 

 1. przedawnienia wszelkich roszczeń stron, wynikających z zawartej i wykonywanej umowy – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

 

 1. cofnięcia przez Państwa zgody – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

 

 1. wyrażenia przez Państwa sprzeciwu – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Administratora jest r.pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r.pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.

Informujemy również, że mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych. Ponadto:

 1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Państwa zgoda – mają Państwo prawo jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego przed tym cofnięciem;

 

 1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora – mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, posiadający siedzibę przy ul. Stawki 2 w Warszawie.

Ponadto, z pomocą podmiotów wspomagających jego działalność w zakresie usług promocyjnych, marketingowych oraz analitycznych, Administrator może przekazać wybrane dane osobowe do innych państw trzecich, tj. krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jednakże wyłącznie do państw trzecich lub podmiotów, w stosunku do których, decyzją Komisji Europejskiej, stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych.

Administrator nie zamierza dokonywać profilowania lub zautomatyzowanego przetwarzania Państwa danych osobowych obejmujących: imię i nazwisko, adres e-mail, numeru telefonu, czy też inne dane kontaktowe

Administrator może jednak wykorzystywać zapisane w Państwa urządzeniach pliki cookies, czyli tzw. ciasteczka, w celach analitycznych i statystycznych – zgodnie z poniższymi informacjami (Polityka Cookies oraz Google Analitycs, Facebook Pixel).

Spółka informuje ponadto, że w przypadku, gdy uzyskała Państwa dane osobowe od Państwa pracodawcy (lub podmiotu, z którym współpracują Państwo na podstawie umowy cywilnoprawnej) - celem kontaktu w związku z wykonywaniem umowy z tym podmiotem albo współpracą przed zawarciem umowy - przetwarza Państwa dane w następującym zakresie: imię i nazwisko, miejsce pracy, stanowisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej e-mail. Źródłem pochodzenia danych jest w tym wypadku Państwa pracodawca (lub podmiot, z którym współpracują Państwo na podstawie umowy cywilnoprawnej).

Polityka Cookies w serwisie internetowym urtica.pl

Administrator wykorzystuje tzw. pliki cookies – dane informatyczne zapisywane przez serwery internetowe na Państwa komputerze, smartfonie lub tablecie, które mogą być następnie odczytywane przez serwery internetowe przy każdorazowym połączeniu się z Państwa komputerem, smartfonem lub tabletem. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, czas istnienia pliku i numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

W ramach naszego serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Państwa.

Zapisane na Państwa urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie lub tablecie) pliki cookies są wykorzystywane przez Administratora m.in. w celach:

 1. analitycznych, tzn. śledzenia Państwa ruchu internetowego (dlaczego i jak? – o tym w ramach sekcji „Google Analitycs, Facebook Pixel”);
 2. profilowania wyświetlanych Państwu reklam dla grup użytkowników, posiadających podobne cechy (np. wiek, przybliżona lokalizacja, historia przeglądania stron internetowych).

Za pomocą opcji przeglądarki internetowej mogą Państwo w każdym czasie dokonywać zmian w zakresie ustawień dotyczących plików cookies, w szczególności poprzez zablokowanie wykorzystywania plików cookies, bądź ich usunięcie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki internetowej. Zezwolenie na korzystanie z plików cookies oznacza, że cookies będą zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie lub tablecie), a Administrator będzie mógł uzyskiwać do nich dostęp.

Jeżeli nie zgadzają się Państwo na używanie przez Administratora plików cookies, nie powinni wyrazić na nie zgody, zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania strony urtica.pl.

Google Analitycs, Facebook Pixel

Administrator informuje również o korzystaniu z funkcjonalności Google Analitycs oraz Facebook Pixel.

Wskazane narzędzia umożliwiają pomiar, optymalizację i tworzenie grup odbiorców kampanii reklamowych Administratora. Celem korzystania z tych funkcjonalności jest usprawnienie marketingu internetowego Administratora i w efekcie generowanie większej sprzedaży jego usług – co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Biblioteki Google Analytics wykorzystują pliki cookies, aby „zapamiętać” jakie ruchy użytkownik wykonywał na poprzednio odwiedzanych stronach internetowych, jak również w trakcie poprzednich interakcji z witryną urtica.pl.

Facebook Pixel pozwala Administratorowi na analizę jakie działania podejmują osoby odwiedzające witrynę urtica.pl, które jednocześnie są zarejestrowane w portalu Facebook i w nim zalogowane, oraz z jakich urządzeń korzystają.

Biorąc pod uwagę funkcjonalność Google Analytics oraz Facebook Pixel, informacje o użytkowniku odwiedzającym stronę urtica.pl, zgromadzone w ramach tych narzędzi, mogą być przekazywane partnerom Administratora, w szczególności Google oraz Facebook, na potrzeby realizacji efektywnych kampanii reklamowych Administratora, celowanych w konkretne grupy odbiorców.

Jeżeli w trakcie korzystania z witryny urtica.pl nie chcą być Państwo „śledzeni” przez Google Analitycs oraz Facebook Pixel, prosimy nie wyrażać zgody na korzystanie z plików cookies, zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z korzystania z witryny.

Więcej informacjo o tym, jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryny urtica.pl znajdą Państwo pod adresem: httpps://www.google.com/policies/privacy/partners/ .

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do gromadzenia danych o odwiedzających witrynę na cele statystyczne zapraszamy do kontaktu z Administratorem.

 

Jak używamy plików cookie?

 

Rodzaje plików cookie, których używamy:

 

 

Zarządzanie preferencjami dotyczącymi plików cookie:

Ustawienia plików cookieMożesz w dowolnym momencie zmienić swoje preferencje dotyczące plików cookie, klikając powyższy przycisk. Pozwoli Ci to powrócić do banera zgody na pliki cookie i zmienić preferencje lub wycofać zgodę natychmiast. Ponadto różne przeglądarki internetowe oferują różne metody blokowania i usuwania plików cookie używanych przez strony internetowe. Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby zablokować/usunąć pliki cookie. Poniżej znajdują się linki do dokumentów pomocy, które opisują, jak zarządzać i usuwać pliki cookie z najpopularniejszych przeglądarek internetowych:

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

Jeśli korzystasz z innej przeglądarki internetowej, odwiedź oficjalne dokumenty pomocy dotyczącej Twojej przeglądarki.

Więcej informacji o zakresie i zasadach zbierania danych przez Google można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners